•  EXIM BANK เปิดบริการใหม่พัฒนา Logistics ไทย
  • 07.12.2008
  •    นายอภิชัย บุญธีรวร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับนายโกวิท ธัญญรัตตกุล นายกสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (Thai Airfreight Forwarders Association: TAFA) และนายสุวิทย์ รัตนจินดา นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Thai International Freight Forwarders Association: TIFFA) เพื่อพัฒนาศักยภาพของธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ ทางเรือ และทางบกของไทยให้แข่งขันกับบริษัทต่างชาติได้ พร้อมกันนี้ EXIM BANK ได้เปิดบริการใหม่ “บริการทางการเงินสำหรับผู้ให้บริการการส่งออก” เพื่อยกระดับบริการคลังสินค้าและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการไทยให้ได้มาตรฐานสากล ณ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง
  •  กลับไปหน้าข่าวสาร