ในปี 2546 , นายอนันต์ รอดพงษ์ ได้จัดตั้ง หจก. โชคอนันต์ ชาละวัน ขนส่ง ธุรกิจที่จัดทำ คือ ธุรกิจบริการด้านขนส่ง และกระจายสินค้า ให้แก่โรงงานต่างๆ โดยมีทีมงาน ที่มีความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดี

บริหารงานโดย นายอนันต์ รอดพงษ์